Sản phẩm hoàn thiện Mạ kẽm

Đầu thăm dò giàn khoan ( Dây chuyền mạ kẽm treo)
Nẹp khóa ( Dây chuyền mạ kẽm quay – mạ kẽm trắng xanh)
Bu Lông Ốc Vịt (Dây chuyền Mạ kẽm quay)
BEAN CLIP (Dây chuyền Mạ kẽm quay 7 màu)
Chi tiết Trục Ren (Dây chuyền Mạ kẽm treo trắng xanh)